Çalışma Alanları

BİLİM ve AKADEMİ


Üniversite(nin) Krizi Demokrasi Krizidir Yükseköğretim sistemini kuşatan piyasacı, dinci-gerici ve otoriter politikalara teslim olmamanın yolu, daha fazla demokrasiden, örgütlenmekten ve birlikte mücadele edebilmekten geçmektedir. Dolayısıyla, demokratik duyarlılık taşıyan herkesi, memleketimizde demokrasi mücadelesinin olmazsa olmaz bir boyutu olarak insan, toplum ve doğa yararına bilim düsturuyla özgür ve özerk üniversite mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
ÇOCUK


Çocuk hak saihibi bir bireydir. Çocukların yaşamın doğrudan öznesi oldukları, yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşamak zorunda kalmadıkları, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik ve şiddet biçimlerine maruz bırakılmadıkları, eğitime tam ve eşit ulaşabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri, karar alma süreçlerine dâhil olabildikleri, mutlu, neşeli, özgür ve barış içerisinde yaşayabildikleri bir dünya hayali kuruyoruz. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
EĞİTİM


Demokratik Okuldan Demokratik Topluma Yapabilirliklerimiz, talep siyasetinin sınırlarını aşmak zorundadır; ‘şimdi ve burada’ anlayışı ile çalışmaya başlamak ve demokratik eğitimi okullarda yaşatmak için eğitimin tüm bileşenleri ile karşılaşmalar örmek, yan yana gelmek, örgütlenmek, yeni eğitsel üretimler denemek, eğitim bileşenleri olarak “varız, okullar bizlerin müşterek alanlarıdır” dememiz ve eylememiz gerekmektedir. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
EKONOMİDE DEMOKRASİ


Demokratik Bir Ekonomi Programı Geniş halk kesimlerinin demokrasi mücadelesine dört elle sarılmasının temel koşulu demokrasinin halka adil ve onurlu bir yaşamı, güvenceli bir geleceği, etkin ve örgütlü kişiler olarak toplumsal yaşama katılma imkân ve kapasitesini kazandırabilmesidir. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
EKOLOJİ


İklimi Değil Sistemi Değiştirelim Doğa hakları, yaşam hakkı, suya erişim hakkı, temiz hava hakkı, yaşamsal döngülerini devam ettirme hakkı, saygı duyulma hakkı, kendi kimliğini ve bütünlüğünü ayrı özlük ve birbiriyle ilişkili varlıklar olarak sürdürme hakkı, bütünsel sağlık hakkı, kirlenmeden zehirli ve radyoaktif atıklardan muaf olma hakkı, barış içinde birbiriyle yaşama hakkı gibi haklar ve özgürlükler elbette ki demokratik bir ortamda yeşerir ve karşılık bulur. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ


Bu Günler Geçtiğinde Gazetecilerin Direnişi Akıllarda Kalacak Basın özgürlüğüne yönelik yasama, yargı, yürütme ve üçüncü kişilerden gelen müdahalelerle beraber basın özgürlüğü mücadelesini zayıflatmak için uygulanan sendikasızlaştırma, güvencesiz çalışma dayatmaları da yadsınamaz. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
EMEK


Çalışma Yaşamında Demokrasi Örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve grev hakkının özgür biçimde kullanılamadığı ya da bu haklardan birinin yokluğu ya da etkisizleştirildiği hallerde gerçek anlamda sendikal özgürlüklerden söz edilemez. Daha fazla bilgiiçin bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
ESNAF


Sorunlarımız Ortak, Çözümümüz de Ortak Olacak Siyasal iktidar ideolojik bakış açısı gereği elindeki tüm olanakları kullanarak bizi cezalandırmış; bunalım, iflas ve intihara sürüklemiştir. Yüzde elliye varan büyük bir kesim iflas ederek işsizler ordusuna katılmış, yine büyük bir kesimi icra kıskacına alınarak tasfiyeyle yüz yüze bırakılmıştır. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
ENGELLİLER


Meselemiz Kimlik Meselesidir Evlere hapsedilmiş, bedensel farklılıklara veya çeşitli zihin yapısına sahip engelliler olarak bizler; global sermaye, totaliter devlet yapısı ve tüm militarist güçlerin karşısında kimliğimize sahip çıkıyor ve eşit yurttaşlık talebimizi ortaya koyuyoruz. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
HALKLAR ve İNANÇLAR


Eşit Yurttaşlık Demokratik, Laik Bir Ülke Bu sürecin tersine çevrilebileceğine samimiyetle inanıyoruz: Bugünden sonra bulunduğumuz alanlarda birbirimize dokunarak, ortak değerlerimiz üzerinden birbirimizden güç alarak, en önemlisi de toplumun yarısını teşkil eden kadınların sosyal, siyasal ve toplumsal hayattaki yerini sağlamlaştırarak ve kadınların hazırlayacağı yol ve yöntem öncülüğünde başka bir dünyayı mümkün kılabiliriz. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
HUKUK ADALET


Adalet Yaşamsaldır Demokratik hukuk devleti için öncelikle fiili Anayasasızlık ve yasasızlık toplamı olan “Başkanlık Sistemi”; tek adam rejimi sona erdirilmeli, toplumsal ortaklaşmaya dayanan, bireysel ve kolektif temel insan haklarına dayanan demokratik bir anayasa yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
İNSAN HAKLARI


Barış Olmadan Demokratikleşme Gerçekleşmez Türkiye’de tek kişi yönetimine dayalı otoriter başkanlık modeline karşı demokrasinin çoğulculuk açıklık ve katılımcılık ilkelerini hayata geçirecek, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseyecek yeni ve demokratik bir sivil anayasanın hayata geçirilmesi için tüm demokrasi ve insan haklarından yana kesimlerin birlikte mücadelesinin elzem olduğunu vurgulamak isteriz. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
KHK'lılar


OHAL’lere, KHK’lara Karşı Birlikte Mücadele KHK’lılar diyor ki; demokrasi için birlik zamanıdır. KHK’lar ile on binlerce eğitimli insan kaynağı, iktidar tarafından “terör örgütü üyeliği” gibi ağır bir suç ile yaftalanırken, istisnalar bulunmakla birlikte ne yazık ki, muhalefet seyirci kalmayı seçmiştir. Tüm muhalif kesimlerin sessizliği, hukuksuzluğa imza atanları cesaretlendirmekten başka bir işe yaramamıştır. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
KADIN


Kadınların Mücadelesi Yol Gösteriyor Kadınların özgür ve eşit olmadığı, şiddet tehdidiyle sürekli karşı karşıya bırakıldığı, haklarının sistematik bir biçimde saldırı altında olduğu, savaşın, nefret söylemlerinin, ayrımcılığın hüküm sürdüğü bir ülkede demokrasi yoktur. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
LGBTİ+


Vardık, Varız,Var Olacağız! LGBTİ+’ların kimliklerinin kimseden icazete ihtiyaç duymadığını bir kez daha yineliyoruz. Stonewall’dan Ülker Sokağa; Eryaman’dan, Meis Sitesi’ne; Mis’ten Bayram Sokak’a, ODTÜ’den Boğaziçi’ne yaşamın her alanında vardık, varız ve var olmaya devam edeceğiz. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
MÜLTECİ ve GÖÇMENLER


Mülteci Haklarını Görmezden Gelemeyiz Yerel yönetim sadece yurttaşlar için bazı hizmetler üreten bir yapı ve merkezi yönetimin bir uzantısı değildir. Yerel yönetimler, yurttaşların kendi yaşam alanları hakkında söz sahibi oldukları, bizzat karar alma ve denetim süreçlerinde etkin oldukları yapılar olarak tarif edilmelidir. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
ÖĞRENCİ GENÇLİK


Yaratmakta Olduğumuz Özgür Bir Dünya Direnen tüm kesimleri de içinde bulunduğumuz bu karanlıktan direnişimizle çıkmaya, yasakları tanımamaya çağırıyoruz! Düşüncelerimizle, haklarımızla, kendi yaşam tarzlarımızla, özgürlüklerimizle var olacağız. Gelecek biziz, hep birlikte mücadele ederek geleceği yaratcağız! Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
SAĞLIK


Toplumsal Sağlık Demokrasiyle Gelecek Sağlığa dair yaklaşım sağlık hizmetlerine ve sağlık emekçilerine daralmadan, ‘sağlığın toplumsallaştırılması’ çerçevesinde ele alınmalıdır. Yeni bir toplumsal inşa için sağlık; kapitalist, eril ve iktidar üreten sağlık algısından kendini arındırmalıdır. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
SANAT


Özerk Sanat Kurumu İstiyoruz Bütün sanat alanları, çok uzun yıllardır, dayanılmaz bir baskı ve denetim mekanizması içerisinde boğulmaya çalışılıyor. Oysa sanat, kumsalların üzerindeki kaldırımlardan da kendisini var etmiştir ve var etmeye devam edecektir. Sanat topluma ilham ve zenginlik katar. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
TARIM


Tarımı Çökertme Planı İşliyor Tarladan rafa kadar tarım ve gıda üzerinde söz ve karar hakkının kullanılması sorunu önemli bir demokrasi sorunudur. Uluslararası tekeller, tarımı bütünüyle batırmaya yönelirken verimli tarım arazilerini de şirketlere devretme hesabı yapmaktadırlar. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.
YEREL DEMOKRASİ


Halkçı, Toplumcu, Demokratik Yerel Yönetim Yerel yönetim sadece yurttaşlar için bazı hizmetler üreten bir yapı ve merkezi yönetimin bir uzantısı değildir. Yerel yönetimler, yurttaşların kendi yaşam alanları hakkında söz sahibi oldukları, bizzat karar alma ve denetim süreçlerinde etkin oldukları yapılar olarak tarif edilmelidir. Daha fazla bilgi için bülteni indir. Katılımda bulunmak için iletişime geç.